obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je středa 26. ledna 2022


Ceník služeb

Čtenářské poplatky:
přihláška čtenáře – 20,- Kč

přihláška čtenáře – děti, studenti, důchodci, ZTP – 10,- Kč

čtenářský poplatek – 160,- / rok, 80,- / půlrok

čtenářský poplatek – děti, studenti, důchodci, ZTP – 100,- / rok, 50,- / půlrok

důchodci nad 70 let zdarma

poplatek za vyřízení MVS – 50,- Kč / svazek

rezervace – 5,- Kč

Sankční poplatky:
vystavení plastikového čtenářského průkazu při ztrátě a poškození – 30,- Kč

vystavení nového průkazu při změnách (příjmení, adresa atd.) – zdarma

ztráta a úplné zničení publikace – její plná cena + 50 % z ceny knihy

částečné poškození publikace do výše 50% plné ceny

Upomínací řízení:
Knihovna již neposílá písemná upozornění poštou. Upozornění jsou zasílána pouze na e-mail, případně formou SMS. Pokud čtenář nenahlásí e-mailovou adresu, případně číslo mobilního telefonu, je povinen si sám hlídat termín odevzdání zapůjčených jednotek dle přehledu výpůjček, který obdrží při půjčování.

Připomínka – knihovna zdarma zasílá pouze na e-mail informaci o blížícím se termínu vrácení jednotek

I. Upomínka – tato upomínka je zasílána na e-mail či formou SMS druhý den po uplynutí termínu vrácení a zpozdné činí 7,- Kč za knihovní jednotku

II. Upomínka – tato upomínka je zasílána na e-mail či formou SMS po 30 dnech a zpozdné činí 12,- Kč za knihovní jednotku

III. Upomínka – tato upomínka je zasílána na e-mail či formou SMS po 45 dnech a zpozdné činí 22,- Kč za knihovní jednotku

Předsoudní upomínka – je zasílána doporučeným dopisem na adresu čtenáře (dle platného tarifu pošty) a zpozdné činí 50,- Kč za knihovní jednotku

vyrozumění o upomínce e-mailem či SMS – 5,- Kč

Upomínka za MVS: 
druhý den po uplynutí termínu vrácení činí zpozdné 40,- Kč za jeden kus MVS

dále se čtenáři připočítávají náhrady požadované knihovnou, která výpůjčku poskytla

Využití služby Internetu:
využití služeb Internetu je zdarma

pro registrované čtenáře knihovny – 2 hod. denně

pro veřejnost – 15 minut  

poplatek za každých dalších 15 minut Internetu  – 15,-Kč

využít služeb Internetu ve studovně mohou pouze návštěvníci starší 15 let (děti mohou využívat Internet pouze v dětském oddělení)

1 strana A4 tisku – černobíle – 5,- Kč

1 strana A4 tisku – barevně – 10,-Kč

Využití služeb Internetu musí být v souladu s Knihovním řádem Městské knihovny Rumburk.

Využití zařízení pro virtuální realitu (VR):

  • Zapůjčení technologie VR (prezenční) pro registrované čtenáře knihovny:
    • 30 minut / týdně zdarma
    • nad rámec této doby – 50,-Kč / 30 minut
  • Zapůjčení technologie VR (prezenční) pro veřejnost:
    • 50,-Kč / 30 minut

Kopírování:

Černobílé kopírování a tisk z vlastní předlohy

A4 jednostranně černobílé provedení – 3,-Kč

A4 oboustranně černobílé provedení – 4,-Kč

A3 jednostranně černobílé provedení – 6,-Kč

A3 oboustranně černobílé provedení – 8,-Kč

Barevné kopírování a tisk z vlastní předlohy

A4 jednostranně barevné provedení s převahou textu – 8,-Kč

A4 jednostranně barevné provedení plná plocha – 12,-Kč

A4 oboustranně barevné provedení s převahou textu – 16,-Kč

A4 oboustranně barevné provedení plná plochá – 24,-Kč

A3 jednostranně barevné provedení s převahou textu – 16,-Kč

A3 jednostranně barevné provedení plná plocha – 24,-Kč

A3 oboustranně barevné provedení s převahou textu – 32,-Kč

A3 oboustranně barevné provedení plná plocha – 48,-Kč

 

Laminování:

A4 – 10,-Kč

A3 – 20,-Kč

Cena za kopírování či laminování menších než uvedených formátů je stejná jako za formát A4. 

Při větším objemu poskytovaných služeb je možné dohodnout s ředitelem knihovny smluvní cenu.

Půjčování knih, časopisů a hudebních nosičů registrovaným čtenářům je zdarma.

Ceník pronájmu nebytových prostor a zařízení:

 

Prostory, zařízení,
služby
m2 Sazba za 1 hodinu Sazba za 1 den
( nad 8 hodin)
Společenský sál  88 (13,5 x 6,5 m)  200,-  1600,-
Grafický kabinet  34 (9,1 x 3,7 m)  150,-  1200,-
Rajský dvůr  121 (11 x 11 m) 100,- 800,-
Křížová chodba (přízemí) 150,- 1200,-
Dataprojektor + plátno
(na žádost zájemce)
50,- 400,-
Příprava sálu (Rajského dvora)
ke svatebnímu obřadu
(jednorázový poplatek)
300,-

 

Uvedené sazby platí pro všední den v době od 07.00 do 20.00 hodin. Za pronájem uskutečněný po 20.hodině (ve všední den) a po celý den v sobotu, neděli a ve svátek se připočítává přirážka 100%.

1.) Cena zahrnuje mimo užívanou plochu energetické a mzdové náklady.

2.) Nájemce je povinen seznámit se s vnitřními předpisy knihovny a je si plně vědom zejména zákazu manipulace s otevřeným ohněm a kouření v celém areálu knihovny včetně Rajského dvora.

3.) Za každou započatou hodinu pronájmu bude účtována cena jako za hodinu celou.

4.) Do ceny pronájmu se započítává i doba přípravy prostor (tj. od doby obsazení pronajatých ploch).

5.) Cena případně zajišťovaného občerstvení je řešena dohodou.

6.) Kontakt na odpovědnou osobu za pronájmy : Ing. Jaroslav Sykáček, reditel@mkrbk.cz, v případě nepřítomnosti ředitele jím pověřená osoba.

S tímto Ceníkem pronájmu nebytových prostor a zařízení Městské knihovny Rumburk byl vysloven souhlas usnesením Rady města Rumburk ze dne 13. listopadu 2019 v souladu s čl. X. písm. i) platné zřizovací listiny.

Směrnice k pronájmu prostor, movitého majetku a zařízení

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 526/1990, Sb., o cenách,  vydávám tuto směrnici o podmínkách pronájmu společenského sálu, grafického kabinetu, rajského dvora a křížové chodby, jakož i technického zařízení a výši poplatku za zajištění pořadatelské služby Městské knihovny  Rumburk, příspěvková organizace, Třída 9.května 150/29, 408 01 Rumburk (dále jen knihovna).
1. Prostory, movitý majetek a zařízení se pronajímá fyzickým i právnickým osobám.
2. Pronájem lze předběžně projednat telefonicky u ředitele knihovny, dále je nutno dodat písemnou objednávku, kterou je možno zaslat i v elektronické podobě.
3. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: a) fakturační údaje – IČ, DIČ (v případě fyzické osoby – jméno, adresa, RČ nebo č. OP) b) den pronájmu c) číslo bankovního spojení d) kontaktní údaje (odpovědná osoba, telefon, adresa, email) e) účel pronájmu. V jednotlivých případech lze akci uskutečnit po dohodě s ředitelem knihovny i bez písemné objednávky, která je pak bezodkladně dodána.
4. Úhrada za pronájem se stanoví dle přílohy č. 1 (Ceník pronájmu nebytových prostor, movitého majetku a zařízení) této směrnice. Faktura o pronájmu bude žadateli zaslána nejpozději do 14 dnů od uskutečněného pronájmu. V případě hotovostní platby bude úhrada za pronájem ze strany nájemce provedena nejpozději v den pronájmu. Při hotovostní úhradě vystaví pracovník knihovny účetní příjmový doklad. Veškeré úhrady budou odváděny na příjmový účet doplňkové činnosti knihovny.
5. Při předběžném projednání pronájmu na cyklus kurzů, přednášek, výstav , koncertů apod. skládajícího se minimálně ze tří akcí, se může poskytnout sleva až 50%. z celkové ceny.
6. Výše ceny za pronájem se stanoví dle Ceníku pronájmu nebytových prostor, movitého majetku a zařízení  Městské knihovny Rumburk (příloha č. 1 této směrnice).
7. V mimořádných případech může ředitel knihovny žadateli o pronájem nebytových prostor, movitých věci a zařízení knihovny udělit žadateli mimořádnou slevu, případně celou částku za pronájem prominout (akce zřizovatele, akce základních a mateřských škol zřizovaných městem  Rumburk, akce spolků a neziskových organizací).
8. V případě, že akce, pro níž byly  nebytové prostory objednány se neuskuteční a žadatel neodvolá objednávku minimálně 2 pracovní dny předem, může být žadateli účtována základní sazba na první hodinu pronájmu objednaných prostor bez dalších poplatků.
9. V případě zájmu objednatele lze v souladu s platným Živnostenským listem a Zřizovací listinou poskytnout občerstvení za dohodnutou smluvní cenu.
8. Kontaktní pracovník zodpovědný za pronájem věcí movitých a zařízení: ředitel MěK, v jeho nepřítomnosti  jím pověřený zaměstnanec  Městské knihovny.
9. Kontakt na odpovědnou osobu za pronájmy:  Ing. Jaroslav Sykáček:  reditel@mkrbk.cz ;
10. Tato směrnice je platná a účinná dnem vyjádření souhlasu usnesením Rady města Rumburk , tj. od 13. listopadu 2019, dle čl. XI. písm. d) platné zřizovací listiny ze dne 16.12.2010. Tímto dnem se ruší „Směrnice o pronájmu společenského sálu a přízemních prostor Městské knihovny, příspěvková organizace“ ze dne 20.10.2003.

 

V Rumburku, 14. listopadu 2019

 

Ing.Jaroslav Sykáček
ředitel  příspěvkové organizace
Městská knihovna Rumburk