Pronájem prostor pro veřejnost

nabízíme prostory k pořádání kurzů, přednášek, výstav, koncertů nebo například svatebních obřadů

Pronájem prostor pro veřejnost

Společenský sál disponuje plochou 88 m2 a vybavením stoly a židlemi až pro 80 lidí. Sále se využívá zejména k nejrůznějším přednáškám, kurzům, koncertům komornějšího charakteru, ke svatebním obřadům, výstavám ad. K dispozici má profesionální laserový dataprojektor s vysokým rozlišením (FULL HD) s vestavěným reproduktorem 10W a el.projekčním plátnem 135“ (299 x 168 cm) s dálkovým ovládáním. Prostor je možné ozvučit i kombem (zesilovač s reproduktorem) s výkonu 40W RMS se dvěma bezdrátovými mikrofony.

Rajský dvůr, který se nachází uvnitř ambitů knihovny, poskytuje svým návštěvníkům možnost klidu a relaxace. V roce 2021 prošel dvůr zásadní revitalizací a byl nově osázen kvetoucími bylinami (levandule, šanta, thymus) a tvarovanými jehlany (Taxus baccata). Rajský dvůr se též s oblibou využívá ke svatebním obřadům.
Grafický kabinet se v současné době využívá zejména jako knižní bazárek. V současné době se připravuje studie na jeho rekonstrukci, po jejiž dokončení by zde měla být literární kavárna.

Ceník pronájmu nebytových prostor a zařízení

Prostory, zařízení, služby m2 Sazba za 1 hodinu Sazba za 1 den
( nad 8 hodin)
Společenský sál  88 (13,5 x 6,5 m) 200,- Kč 1 600,- Kč
Grafický kabinet  34 (9,1 x 3,7 m) 150,- Kč 1 200,- Kč
Rajský dvůr  121 (11 x 11 m) 100,- Kč 800,- Kč
Křížová chodba (přízemí)   150,- Kč 1 200,- Kč
Dataprojektor + plátno
(na žádost zájemce)
  50,- Kč 400,- Kč
Příprava sálu (Rajského dvora) ke svatebnímu obřadu
(jednorázový poplatek)
  300,- Kč  

Uvedené sazby platí pro všední den v době od 07.00 do 20.00 hodin.
Za pronájem uskutečněný po 20. hodině (ve všední den) a po celý den v sobotu, neděli a ve svátek
se připočítává přirážka 100%.

 1. Cena zahrnuje mimo užívanou plochu energetické a mzdové náklady.
 2. Nájemce je povinen seznámit se s vnitřními předpisy knihovny a je si plně vědom zejména zákazu manipulace s otevřeným ohněm a kouření v celém areálu knihovny včetně Rajského dvora.
 3. Za každou započatou hodinu pronájmu bude účtována cena jako za hodinu celou.
 4. Do ceny pronájmu se započítává i doba přípravy prostor (tj. od doby obsazení pronajatých ploch).
 5. Cena případně zajišťovaného občerstvení je řešena dohodou.
 6. Kontakt na odpovědnou osobu za pronájmy: Ing. Jaroslav Sykáček, reditel@mkrbk.cz, v případě nepřítomnosti ředitele jím pověřená osoba.

S tímto Ceníkem pronájmu nebytových prostor a zařízení Městské knihovny Rumburk byl vysloven souhlas usnesením Rady města Rumburk ze dne 13. listopadu 2019 v souladu s čl. X. písm. i) platné zřizovací listiny.

 

Směrnice k pronájmu prostor, movitého majetku a zařízení

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 526/1990, Sb., o cenách,  vydávám tuto směrnici o podmínkách pronájmu společenského sálu, grafického kabinetu, rajského dvora a křížové chodby, jakož i technického zařízení a výši poplatku za zajištění pořadatelské služby Městské knihovny  Rumburk, příspěvková organizace, Třída 9.května 150/29, 408 01 Rumburk (dále jen knihovna).

 1. Prostory, movitý majetek a zařízení se pronajímá fyzickým i právnickým osobám.
 2. Pronájem lze předběžně projednat telefonicky u ředitele knihovny, dále je nutno dodat písemnou objednávku, kterou je možno zaslat i v elektronické podobě.
 3. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
  a) fakturační údaje – IČ, DIČ (v případě fyzické osoby – jméno, adresa, RČ nebo č. OP)
  b) den pronájmu
  c) číslo bankovního spojení
  d) kontaktní údaje (odpovědná osoba, telefon, adresa, email)
  e) účel pronájmu.
  V jednotlivých případech lze akci uskutečnit po dohodě s ředitelem knihovny i bez písemné objednávky, která je pak bezodkladně dodána.
 4. Úhrada za pronájem se stanoví dle přílohy č. 1 (Ceník pronájmu nebytových prostor, movitého majetku a zařízení) této směrnice. Faktura o pronájmu bude žadateli zaslána nejpozději do 14 dnů od uskutečněného pronájmu. V případě hotovostní platby bude úhrada za pronájem ze strany nájemce provedena nejpozději v den pronájmu. Při hotovostní úhradě vystaví pracovník knihovny účetní příjmový doklad. Veškeré úhrady budou odváděny na příjmový účet doplňkové činnosti knihovny.
 5. Při předběžném projednání pronájmu na cyklus kurzů, přednášek, výstav, koncertů apod. skládajícího se minimálně ze tří akcí, se může poskytnout sleva až 50% z celkové ceny.
 6. Výše ceny za pronájem se stanoví dle Ceníku pronájmu nebytových prostor, movitého majetku a zařízení  Městské knihovny Rumburk (příloha č. 1 této směrnice).
 7. V mimořádných případech může ředitel knihovny žadateli o pronájem nebytových prostor, movitých věci a zařízení knihovny udělit žadateli mimořádnou slevu, případně celou částku za pronájem prominout (akce zřizovatele, akce základních a mateřských škol zřizovaných městem  Rumburk, akce spolků a neziskových organizací).
 8. V případě, že akce, pro níž byly  nebytové prostory objednány se neuskuteční a žadatel neodvolá objednávku minimálně 2 pracovní dny předem, může být žadateli účtována základní sazba na první hodinu pronájmu objednaných prostor bez dalších poplatků.
 9. V případě zájmu objednatele lze v souladu s platným Živnostenským listem a Zřizovací listinou poskytnout občerstvení za dohodnutou smluvní cenu.
 10. Kontaktní pracovník zodpovědný za pronájem věcí movitých a zařízení: ředitel MěK, v jeho nepřítomnosti  jím pověřený zaměstnanec  Městské knihovny.
 11. Kontakt na odpovědnou osobu za pronájmy:  Ing. Jaroslav Sykáček: reditel@mkrbk.cz
 12. Tato směrnice je platná a účinná dnem vyjádření souhlasu usnesením Rady města Rumburk , tj. od 13. listopadu 2019, dle čl. XI. písm. d) platné zřizovací listiny ze dne 16.12.2010. Tímto dnem se ruší „Směrnice o pronájmu společenského sálu a přízemních prostor Městské knihovny, příspěvková organizace“ ze dne 20.10.2003.

 

V Rumburku, 14. listopadu 2019

Ing. Jaroslav Sykáček
ředitel příspěvkové organizace
Městská knihovna Rumburk