Knihovní řád (zkrácená verze)

 1. Právo půjčovat si knihy, časopisy a ostatní informační dokumenty má každý zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu.
 2. Při zápisu čtenář předkládá svůj platný občanský průkaz, děti do 15-ti let se mohou přihlásit do knihovny pouze s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů.
 3. Čtenářem knihovny se může stát každý občan po předložení platného OP (u dětí rodičů), cizí státní příslušník na základě platného cestovního pasu.
 4. Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.
 5. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou.
 6. Každý čtenář je povinen oznámit do 30 dnů knihovně změnu jména, bydliště, zaměstnavatele, případně škol. Při neohlášení změny adresy uhradí čtenář sankční poplatek (dle ceníku).
 7. Registrační poplatek se platí vždy na rok a umožňuje čtenáři využívat služeb všech oddělení.
 8. Prezenční fond a vybrané publikace ve studovně se půjčují pouze prezenčně.
 9. Výpůjční lhůta je 4 týdny u všech druhů publikací s výjimkou zvukových dokumentů. Po uplynutí této lhůty si čtenář může vypůjčit tuto publikaci znovu, nežádá-li ji jiný čtenář, nejvýše však třikrát. O prodloužení může požádat telefonicky, osobně i písemně. U zvukových dokumentů se výpůjční lhůta neprodlužuje.
 10. Čtenář má právo požádat o zámluvní půjčení knihy. V případě naučné literatury, kterou knihovna ve svém fondu nemá, lze požádat o meziknihovní výpůjční službu.
 11. Městská knihovna umožňuje přístup na internet pouze těm uživatelům, kteří se prokáží platným čtenářským průkazem a mají uhrazeny čtenářské poplatky. Čtenáři mladší 15-ti let mají přístup na internet se souhlasem alespoň jednoho z rodičů. Obsluhu připojení k síti internet provádí výhradně pracovník knihovny.
 12. Stahování souborů z internetu se provádí výhradně na disketu poskytnutou knihovnou (viz ceník).
 13. Při nedodržení výpůjčního řádu jsou na čtenáři vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 14. Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby čtenáři, který opakovaně porušuje výpůjční řád, nebo svým nevhodným chováním narušuje chod knihovny.

V každém oddělení Městské knihovny Rumburk je k nahlédnutí plná verze tohoto knihovního řádu.